Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW

 

1.0     Toepasselijkheid

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Aannemingsbedrijf KOGERBOUW en de opdrachtgever.

1.2     Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Aannemingsbedrijf KOGERBOUW en opdrachtgever gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

1.3     Door het aangaan van een overeenkomst met Aannemingsbedrijf KOGERBOUW wordt de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever uitgesloten.

 2.0     Aanbiedingen en offertes

2.1     Alle offertes en prijsopgaven van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW zijn vrijblijvend.

2.2     Als opdrachtgever aan Aannemingsbedrijf KOGERBOUW gegevens, tekeningen, enz. verstrekt, mag Aannemingsbedrijf KOGERBOUW uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3     Tenzij anders aangegeven, hebben alle offertes een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte.

2.4     Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Aannemingsbedrijf KOGERBOUW het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 3.0     De overeenkomst

3.1     Een overeenkomst komt tot stand, zodra Aannemingsbedrijf KOGERBOUW in het bezit is van een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging of een door beide partijen voor akkoord getekende offerte.

 4.0     Prijzen

4.1     Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4.2     Alle in de overeenkomst genoemde prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren, waaronder lonen, belastingen, invoerrechten en materiaalkosten, zoals deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst golden.

4.3     Wijzigingen in genoemde kostenfactoren die zich voordoen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, worden niet doorberekend aan de opdrachtgever. Prijsverhogingen die zich echter voordoen na drie maanden maar voordat het werk is begonnen, mogen worden doorberekend aan de opdrachtgever, mits voor de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld. Indien een vaste prijs of richtprijs is overeengekomen, en de prijsverhoging meer bedraagt dan 10% ten opzichte van die overeengekomen prijs, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen is gehouden tot schadevergoeding.

 5.0     Levertijden

5.1     De in de overeenkomst genoemde periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient als indicatie te worden beschouwd.

5.2     Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Aannemingsbedrijf KOGERBOUW er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5.3     De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle  commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.4     a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Aannemingsbedrijf KOGERBOUW bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Aannemingsbedrijf KOGERBOUW de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

          b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

          c. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

5.5     Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

5.6     Aannemingsbedrijf KOGERBOUW heeft het recht het werk in gedeeltes op te leveren.

5.7     Indien de werkzaamheden zonder nadere kennisgeving van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW niet in de overeengekomen periode worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever Aannemingsbedrijf KOGERBOUW schriftelijk in gebreken stellen.

 6.0     Risico-overgang

6.1     Opdrachtgever en Aannemingsbedrijf KOGERBOUW kunnen overeenkomen dat Aannemingsbedrijf KOGERBOUW voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.2     Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW.

 7.0     Verplichtingen van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW

7.1     Aannemingsbedrijf KOGERBOUW is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond waarop de opdrachtgever het werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken in door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

 8.0     Verplichtingen van opdrachtgever

8.1     De opdrachtgever zorgt ervoor dat de benodigde vergunningen betreffende de bouw- en/of sloopwerkzaamheden en/of precariorechten tijdig beschikbaar zijn. De opdrachtgever verzorgt tevens de voor de bouwvergunning benodigde bouwtekeningen en/of constructieberekeningen.

8.2     Indien overeengekomen, zal Aannemingsbedrijf KOGERBOUW de in punt 8.1 genoemde zorgplicht van de opdrachtgever overnemen tegen een vergoeding die in de overeenkomst is vastgelegd, ongeacht of de vergunning wordt verleend of niet.

8.3     De opdrachtgever zorgt ervoor dat Aannemingsbedrijf KOGERBOUW ten behoeve van de uitvoering van het werk kosteloos de beschikking heeft over gas, water, elektriciteit, verwarming en op grond van de Arbowet en –regelgeving voorgeschreven voorzieningen. Verder dient de opdrachtgever vrij toegang te verlenen tot alle ruimten in het werk, inclusief toiletten.

 9.0     Wijzigingen in het werk

9.1     Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

          a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek.

          b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

          c.  van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

9.2     Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

          Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

9.3     Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Aannemingsbedrijf KOGERBOUW bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW.

 10.0   Oplevering

10.1   Oplevering van het werk geschied:

          a. door mededeling van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW aan de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever van mening is dat het werk nog niet kan worden opgeleverd, dient hij dit op dat moment aan Aannemingsbedrijf KOGERBOUW te melden en de naar zijn mening nog resterende opleverpunten uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk aan Aannemingsbedrijf KOGERBOUW mee te delen.

          b. door in gebruik name van het werk door opdrachtgever. Neemt de opdrachtgever een deel van het werk in gebruik, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.

          c. wanneer opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

10.2   Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Aannemingsbedrijf KOGERBOUW.

10.3   Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij Aannemingsbedrijf KOGERBOUW in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

10.4   Opdrachtgever vrijwaart Aannemingsbedrijf KOGERBOUW voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

 11.0   Garantie

11.1   Aannemingsbedrijf KOGERBOUW geeft een garantie op het uitgevoerde werk gedurende een jaar na de opleveringsdatum ten aanzien van de deugdelijkheid van door hem gebruikte materialen en de toepassing daarvan, en de deugdelijkheid van de door hem gebruikte constructiemethoden, mits hij vrij was in de keuze daarvan.

         Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal Aannemingsbedrijf KOGERBOUW deze herstellen of vervangen. De delen die bij Aannemingsbedrijf KOGERBOUW hersteld of door Aannemingsbedrijf KOGERBOUW vervangen worden, moeten franco aan Aannemingsbedrijf KOGERBOUW worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfskosten komen voor rekening van opdrachtgever.

11.2   Indien de termijn van de fabrieksgarantie op de gebruikte materialen anders is dan een jaar geld de fabrieksgarantie.

11.3   Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW heeft voldaan.

 11.4   Beschadigingen aan het werk door omstandigheden van buitenaf, voor zover deze door Aannemingsbedrijf
KOGERBOUW niet hadden kunnen worden voorzien, vallen buiten de garantie. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld verzakkingen, extreme weersinvloeden of explosies.

11.5   Voor garantie op het plaatsen van isolerend dubbelglas wordt verwezen naar de voorwaarden van de Koninklijke Vereniging "Federatie van Ondernemers in het Schilder- Afwerking en Glaszetbedrijf’ (FOSAG). Aannemingsbedrijf KOGERBOUW garandeert dat het glas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen.

11.6   Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende dubbelglas, garandeert Aannemingsbedrijf KOGERBOUW gedurende een periode van vijf jaar na plaatsing van het glas geen vermindering van doorzicht door stofaanslag of condensatie tussen het dubbelglas zal plaatsvinden. Buiten de garantie vallen: mechanische en thermische breuk.

11.7   Indien Aannemingsbedrijf KOGERBOUW ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen zijn eigendom.

11.8   Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

11.9   De garantie vervalt, indien de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW reparaties aan het geleverde verricht dan wel door derden laat verrichten.

 12.0   Overmacht

12.1   Indien Aannemingsbedrijf KOGERBOUW zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van hem niet toerekenbare oorzaken, zoals ziekte of staking van personeel en/of onderaannemers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, één en ander voor zover deze omstandigheden niet zijn te wijten aan omstandigheden die Aannemingsbedrijf KOGERBOUW had kunnen voorkomen of had moeten voorzien, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop Aannemingsbedrijf KOGERBOUW alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

12.2   Indien de overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één der partijen zal zijn gehouden tot schadevergoeding.

 13.0   Eigendom tekeningen en ontwerpen, en eigendomsvoorbehoud

13.1   De door of vanwege Aannemingsbedrijf KOGERBOUW verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, afbeeldingen, begrotingen en/of calculaties blijven diens eigendom.

13.2   De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW ongeacht of aan de opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.

13.3   Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Aannemingsbedrijf KOGERBOUW gestelde termijn retourneren.

13.4   Na levering blijft Aannemingsbedrijf KOGERBOUW eigenaar van de geleverde zaken zolang opdrachtgever:

          a. deze zaken niet volledig heeft betaald.

b. tekort schiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten.

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

13.5   Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

  13.6   Nadat Aannemingsbedrijf KOGERBOUW zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Aannemingsbedrijf KOGERBOUW toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

13.7   Als Aannemingsbedrijf KOGERBOUW geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Aannemingsbedrijf KOGERBOUW te verpanden.

13.8   Zodra de voor het werk benodigde producten zich feitelijk op de bouwplaats bevinden, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze producten mocht ontstaan, tenzij deze schade aan grove nalatigheid van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW is te wijten.

 14.0   Betaling

14.1   Betaling dient plaats te vinden overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst, hetzij na oplevering hetzij in termijnen. De facturen dienen binnen de betalingstermijn te worden voldaan door storting op een van de rekeningen van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

14.2   Indien de opdrachtgever een rekening niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Aannemingsbedrijf KOGERBOUW zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn, aan de opdrachtgever de wettelijke rente over de uitstaande vordering in rekening te brengen tot het moment van algehele voldoening.

14.3   Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, kan Aannemingsbedrijf KOGERBOUW tot incasso van de vordering overgaan. Alle kosten die daarmee verband houden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 250,00 (€ 297,50 inclusief BTW).

 15.0   Aansprakelijkheid

15.1   Aannemingsbedrijf KOGERBOUW is aansprakelijk voor de schade die tijdens het bouwproces op of rond de bouwplaats ontstaan. Aannemingsbedrijf KOGERBOUW is aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever lijdt, mits die schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Aannemingsbedrijf KOGERBOUW toe te rekenen tekortkoming, tot een maximum van de vergoeding die haar verzekeraar in het voorkomende geval zal uitkeren.

15.2   Indien de verzekeraar een aan Aannemingsbedrijf KOGERBOUW toe te rekenen schadegeval niet dekt, zal het totaal van de te vergoeden schade beperkt zijn tot maximaal het voor de opdracht overeengekomen bedrag, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW.

15.3   Aannemingsbedrijf KOGERBOUW is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of vervolgschade, zoals het opnemen van vrije dagen door de opdrachtgever of verminderd gebruiksgenot of – indien de opdrachtgever een onderneming is – verminderde goodwill of stagnatie in de geregelde gang van zaken in diens onderneming.

15.4   Aannemingsbedrijf KOGERBOUW heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade binnen redelijke termijn te herstellen of ongedaan te maken of het werk opnieuw uit te voeren.

 15.5   Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

 16.0   Reclames/klachten

16.1   Indien de opdrachtgever klachten heeft over de kwaliteit van de door Aannemingsbedrijf KOGERBOUW geleverde producten en diensten of indien opdrachtgever van mening is dat Aannemingsbedrijf KOGERBOUW schade heeft veroorzaakt, moet hij hiervan bij Aannemingsbedrijf KOGERBOUW schriftelijk melding doen binnen 14 dagen na ontdekking daarvan of na het moment dat het redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt. Indien niet tijdig wordt gereclameerd, vervallen de rechten op herstel of schadevergoeding.

16.2   Recht van reclame vervalt, indien een gebrek of schadegeval niet binnen 1 jaar na ontdekking daarvan schriftelijk bij Aannemingsbedrijf KOGERBOUW wordt gemeld.

16.3   Indien er sprake is van een tekortkoming of schade, dient de opdrachtgever Aannemingsbedrijf KOGERBOUW eerst schriftelijk in gebreke te stellen en vervolgens in staat te stellen de veronderstelde gebreken of schade op juistheid te onderzoeken (eventueel door een onafhankelijke deskundige). Indien blijkt dat het om gegronde klacht gaat, heeft Aannemingsbedrijf KOGERBOUW het recht de werkzaamheden alsnog deugdelijk uit te voeren c.q. de schade te herstellen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden blijvend onmogelijk is.

 17.0   Beëindiging

17.1   Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Aannemingsbedrijf KOGERBOUW en Aannemingsbedrijf KOGERBOUW hier mee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Aannemingsbedrijf KOGERBOUW heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 18.0   Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1   Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Aannemingsbedrijf KOGERBOUW waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

18.2   Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

18.3   Alle geschillen die verband houden met de overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Aannemingsbedrijf KOGERBOUW waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.